Informácie o cenách

Momentálne je možné túto doménu najvyššej úrovne rezervovať bez podmienok. Informácie o cenách budú k dispozícii, keď bude doména najvyššej úrovne záväzne rezervovaná.

Informácie na úvode domény .attorney

Sunrise fáza Q3/2014
Registrácia naživo (landrush) Q4/2014

Všeobecné informácie

Transfer domény Prenos domén .attorney nie je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .attorney domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .attorney
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .attorney nie je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .attorney nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .attorney môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Rightside (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .attorney môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.attorney).