Informácie o cenách

Momentálne je možné túto doménu najvyššej úrovne rezervovať bez podmienok. Informácie o cenách budú k dispozícii, keď bude doména najvyššej úrovne záväzne rezervovaná.

Informácie na úvode domény .page

Sunrise fáza n/a
Registrácia naživo (landrush) n/a

Všeobecné informácie

Transfer domény Prenos domén .page nie je možný
Transfer autorizačného kódu Pre transfer .page domény je potrebný autorizačný kód
Zabezpečenie domény Môžete nastaviť prenosový kľúč pre svoju doménu .page
Zmena vlastníka Zmena vlastníka pre domény .page nie je možná
Medzinárodné doménové názvy (IDN) Tvoja doména .page nemôže obsahovať špeciálne znaky
Číslicová doména Doména .page môže obsahovať len čísla
Registračný úrad Charleston Road Registry Inc. (Webová stránka | Ustanovenia)

Obdobia

Nová registrácia 1 rok až do max. 10 rokov
Predĺženie 1 rok
Výpovedná lehota Oznamovacie obdobie pri ukončení je 31 dní pred uplynutím platnosti domény.

Osobitné ustanovenia

Dĺžka domény Doména .page môže byť dlhá medzi 3 - 63 znakmi. Možno použiť pomlčky, nie však na začiatku alebo na konci domény, a nie 2 po sebe idúce (napríklad aa-bb.page).